تورنمنت لذت تعطیلات

مرحله اول :

سایت کانن بت تورنمنت " فستیو اسپیریت" (شور عید) را برگزار می کند.

تاریخ برگزاری : از ۲۰ تا ۲۹ آذر

مجموع جوایز ۵۰۰۰۰ یورو می باشد.

مکان درصد جایزه
نفر اول ۸۰۰۰ یورو
نفر دوم ۵۰۰۰ یورو
نفر سوم ۲۵۰۰ یورو
نفر چهارم ۱۵۰۰ یورو
نفر پنجم ۱۰۰۰ یورو
نفر ششم ۹۰۰ یورو
نفر هفتم ۸۰۰ یورو
نفر هشتم ۷۰۰ یورو
نفر نهم ۶۰۰ یورو
نفر دهم ۵۰۰ یورو
نفر یازده تا بیست و پنجم ۴۰۰ یور
نفر بیست وشش تا پنجاه ام ۳۰۰ یورو
نفر پنجاه و یک تا صد و پنجاه ام ۱۰۰ یورو
نفر صد پنجاه و یک تا دویست پنجاه ام ۵۰ یورو
کل ۵۰۰۰۰ یورو

بازی های این تورنمنت:

شرایط و مقررات:

جوایز :

مرحله دوم :

مکان درصد جایزه
نفر اول ۱۵۰۰۰ یورو
نفر دوم ۵۰۰۰ یورو
نفر سوم ۲۵۰۰ یورو
نفر چهارم ۲۰۰۰ یورو
نفر پنجم ۱۵۰۰ یورو
نفر ششم ۱۰۰۰ یورو
نفر هفتم ۹۰۰ یورو
نفر هشتم ۸۰۰ یورو
نفر نهم ۷۰۰ یورو
نفر دهم ۶۰۰ یورو
نفر یازده تا بیست و پنجم ۵۰۰ یورو
نفر بیست وشش تا پنجاه ام ۲۰۰ یورو
نفر پنجاه و یک تا صدم ۱۵۰ یورو
نفر صد و یک تا دویست پنجاه ام ۱۰۰ یورو
نفر دویست پنجاه و یک تا پانصد و پنجاه ام ۵۰ یورو
کل ۸۰۰۰۰ یورو

بازی های این تورنمنت:

شرایط و مقررات:

جوایز :

مرحله سوم :

سایت کانن بت تورنمنت " ولکام - 2021 (خوش آمدگویی 2021) " را برگزار می کند.

تاریخ برگزاری : از ۱۱ تا ۲۱ دی

مجموع جوایز ۷۰۰۰۰ یورو می باشد.

مکان درصد جایزه
نفر اول ۱۰۰۰۰ یورو
نفر دوم ۵۰۰۰ یورو
نفر سوم ۳۰۰۰ یورو
نفر چهارم ۱۵۰۰ یورو
نفر پنجم ۱۰۰۰ یورو
نفر ششم ۹۰۰ یورو
نفر هفتم ۸۰۰ یورو
نفر هشتم ۷۰۰ یورو
نفر نهم ۶۰۰ یورو
نفر دهم ۵۰۰ یورو
نفر یازده تا بیست و پنجم ۴۰۰ یورو
نفر بیست وشش تا پنجاه ام ۲۰۰ یورو
نفر پنجاه و یک تا صدم ۱۵۰ یورو
نفر صد و یک تا دویست و پنجاه ام ۱۰۰ یورو
نفر صد و یک تا دویست و پنجاه ام ۱۰۰ یورو
نفر دویست و پنجاه و یکم تا پانصدم ۵۰ یورو
کل ۷۰۰۰۰ یورو

بازی های این تورنمنت:

شرایط و مقررات:

جوایز :